Enebackeskolan

Välkommen till Enebackeskolan, vi är skolan som arbetar med eleven i första rummet. Här får du som elev möjligheter att komma så långt som just du kan i arbetet med att nå de mål som är uppsatta. Vi är en skola som tror på TILLSAMMANS.

Vår skola

Vi har förmånen att vara en stor F – 6 skola som ligger i centrala Höör med närhet till tåg-och busstation, bibliotek och idrottsanläggningar. Fördelarna med storskaligheten är den samlade kompetens som finns bland personalen och att vi är många som tillsammans arbeta fram olika strategier och tillvägagångssätt för att eleverna ska nå de mål som är uppsatta. På skolan arbetar professionell personal som brinner för sitt uppdrag. Skolan är belägen i flera byggnader, Boken F – 3, Linden F – 3 och Lönnen 4 – 6. Lönnen är sedan uppdelat i Lönnlövet, Kronlönnen, Silverlönnen och Skogslönnen.

Våra fritidshem

I anslutning till Boken, Linden och Lönnen finns våra fritidshem där arbetet med värdegrunden är centralt. Eleverna får tillsammans med kompisar och engagerade pedagoger vara kreativa samt utforskande via lek, tematiska arbeten och varierade aktiviteter inne som ute. Vår fritidsverksamhet erbjuder en lärmiljö med fokus på den utforskande och kreativa eleven. Där lek och lärande ses som en tillgång och där du som elev är en tillgång. På fritids arbetar vi för meningsfullhet för dig som barn där elevinflytandet är centralt och viktigt.

Våra förskoleklasser

På Boken och Linden hittar ni våra förskoleklasser som stolt tar emot demokratiska medborgare från förskolan. Förskoleklassen ska verka som en bro mellan förskola och skola där eleverna får möjlighet att tillsammans med andra lära sig allt från matematik till respekt för varandra med lekens hjälp. Undervisningen i förskoleklass ska erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Detta ger varje elev möjlighet att lära, växa och utvecklas.

Vårt elevhälsoteam

Skolans elevhälsoarbete syftar till att med stöd av förebyggande och främjande insatser hjälpa eleverna att nå målen för utbildningen. I elevhälsoteamet arbetar specialpedagog / speciallärare, logoped, kurator, skolsköterska och specialpedagogisk resurs tillsammans med skolans ledning. I kommunen finns även tillgång till skolpsykolog. Elevhälsoteamet kan genom dessa olika professioner arbeta för att en god hälsa ska ge förutsättningar till ett bra lärande samt att ett bra lärande ger en god hälsa.

Våra skolgårdar och aktiviteter

Här finns varierande skolgårdar med engagerade och närvarande vuxna som arbetar för att alla elever ska ha meningsfulla raster. Vi arbetar aktivt med rastvärdar som finns på plats för att erbjuda olika aktiviteter samt stötta och hjälpa eleverna under rasterna. Det är något som du kan läsa mer om i vår plan för att systematiskt och aktivt motverka diskriminering samt främja likabehandling, jämställdhet och mångfald.

Vi anpassar undervisningen för varje elev och lär av varandra

För att så många elever som möjligt ska kunna nå de uppsatta målen är vi just nu inne i en process som handlar om målkommunikation där syftet är att du som elev ska veta och förstå det du ska lära kring och varför du ska lära dig just detta. Här ser vi styrkan av att var den större skolan då vi har många lärare som tillsammans kan tänka kring och utveckla vidare området målkommunikation. Hand i hand med processen målkommunikation fördjupar vi oss just nu i differentierad undervisning vilket innebär att du som elev ska ges möjlighet att lära in kunskap på flera olika sätt och på så vis får du en större möjlighet till att nå de mål som är uppsatta. I fokus står även arbetet med barn och utbildningsnämndens prioriterade mål Tillgängliga lärmiljöer – Trygg miljö för lärande – Ökad närvaro.

Lika möjligheter för alla

Från årskurs 4 har alla elever en egen chromebook medan de yngre eleverna har tillgång till lärplattor och chromebooks i undervisningen på skolan. Vi använder oss av flera olika digitala hjälpmedel för att på så vis skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.

Elever och demokrati

Vi arbetar aktivt med att elever ska känna sig delaktiga i processer som pågår i skolan och där är våra klassråd och elevråd värdefulla forum.  Eleverna får möjlighet att samtala och tycka till om olika delar som rör skolans utveckling och arbetsmiljö och de får vara en del i olika beslut som tas.

Vårdnadshavare ni är viktiga

Ni vårdnadshavare är viktiga och vi värnar om samarbetet med er. Våra ordningsregler är ett exempel på en process där både elever, vårdnadshavare och personal på skolan arbetade i flera steg för att till slut fastställa läsårets ordningsregler. TILLSAMMANS. Era tankar är oerhört viktiga för oss och vi vill alltid att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten, då vill vi att du berättar det för oss. Ett klagomål ska i första hand hanteras där det uppstår. Rutin för synpunkter eller klagomål hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.