Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Sätoftaskolan

Sätoftaskolan ligger vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. I direkt anslutning till skolan finns tillgång till skog, motionsslingor och ängsmark.

Välkommen till Sätoftaskolan – en skola med eleven i centrum! Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas, utvecklas och känna sig trygga.
Sätoftaskolan erbjuder en trygg skolgång genom hela grundskolan – från förskoleklass till årskurs 9. Höörs kommuns grundsärskola är också en del av Sätoftaskolans verksamhet.

Tillsammans arbetar vi för en inkluderande undervisning där alla elever möts med respekt, lyhördhet och omtanke.
Skolans värdeord KRAM ska omfamna och genomsyra hela verksamheten. KRAM står för Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation. Våra värdeord skapar grunden för vårt förhållningssätt och bemötande. De blir också en viktig symbol för den trygga famn vi är och vill vara för våra elever.

Vår skola

På Sätoftaskolan går ca 450 elever. Förskoleklass och årskurs 1 till 3 arbetar årskursvis med flexibla grupper och högre bemanning. Årskurs 4 till 9 har vi två klasser i varje årskurs.

Förskoleklass, fritidshemmet och högstadiet ligger i fristående lokaler i anslutning till skolans huvudbyggnad. I huvudbyggnaden finns årskurs 1 till 6 samt skolexpeditionen. Skolan har också en egen idrottshall samt kök med matsal.

Ett stenkast från skolan ligger Ringsjön och i direkt anslutning till skolgården finns skog, motionsslingor och ängsmark. Vår utemiljö erbjuder även stora ytor och motorikbanor som inbjuder till rörelse, lek och lärande.

Vårt arbetssätt
Sätoftaskolan arbetat aktivt för ett språkutvecklande arbetssätt. Det innebär bland annat att språket har en central roll i alla ämnen och verksamheter. Vi arbetar också med olika metoder som ska göra vår undervisning och våra klassrum mer tillgängliga för alla. Målet är att alla elever ska kunna ta till sig den ordinarie undervisningen och utvecklas på sin nivå.

Trelärarsystem lågstadiet
På lågstadiet arbetar lärarna i ett trelärarsystem. Det innebär att det är tre pedagoger som arbetar med en hel årskurs på ca 50 elever. Eleverna har ett hemklassrum, men arbetar i flexibla grupper under skoldagen. De pedagogiska vinsterna är många. Genom ökad lärartäthet och flexibla grupper kan vi snabbare fånga upp och möta elevernas behov. På så vis kan vi skapa en stabilare grund för en lyckad skolgång. Vi ser också att tryggheten och likvärdigheten ökar med trelärarsystemet.

Anpassad lärmiljö mellan- och högstadiet
På mellan- och högstadiet har vi utvecklat flexibla lärmiljöer för att möta elever som behöver extra stöd utöver den ordinarie undervisningen. Här arbetar pedagoger och resurspersonal i nära samarbete.

Raster
För oss är det viktigt att erbjuda våra elever meningsfulla raster med organiserade aktiviteter och lekar. Skolan har en egen rastgrupp som främst riktar sig till elever i årskurs 1 till 6. Tillsammans planerar och leder rastgruppen aktiviteterna och ansvarar för redskapsboden. I redskapsboden kan eleverna låna bollar och annat lekmaterial.
Högstadiets elever har också tillgång till redskapsboden. Rastvärdar finns bland eleverna på alla raster. Det finns även ett café på högstadiet som drivs av eleverna själva. Möjlighet till aktiviteter såsom pingis och biljard finns också.

Förskoleklass

Förskoleklassen är elevernas första möte med oss och den obligatoriska skolformen. Förskoleklassen fungerar som en brygga mellan förskola och grundskolan.
Med leken som verktyg kan pedagogerna möta eleverna i ett lärande som utvecklar och förbereder dem inför årskurs 1. Undervisningen i förskoleklassen bygger mycket på elevdelaktighet. Med hjälp av elevernas egna intressen, tankar och kreativitet bidrar de till att forma undervisningen. Stationsarbete och lekgrupper är också vanliga inslag i det dagliga arbetet.
Förskoleklassen är en gemensam klass med ca 50 elever. Klassen leds av fyra pedagoger och eleverna delas under skoldagen in i mindre och flexibla grupper. Pedagogerna arbetar aktivt med tryggheten i gruppen och skapar förutsättningar för att alla elever ska bli sedda, utmanas och komma till sin rätt. Att arbeta med flexibla grupper är också en förberedelse inför lågstadiet där lärarna arbetar i ett trelärarsystem.

Elevhälsan på skolan

Elevhälsoteamet på skolan har ett utökat team. Förutom kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog består teamet även av studie- och yrkesvägledare samt socialpedagog.
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan arbetar vid behov också med stödinsatser på både grupp- och individnivå.
I elevhälsoteamets arbete ingår självklart i skolans övergripande värdegrundsarbete.

Mer information:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.