Marklov

Marklov krävs i huvudsak inom område med detaljplan om du schaktar eller fyller ut marken så att markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter.

Markplaneringsritning ska alltid bifogas till din ansökan. Den ska tydligt och överskådligt redovisa planerade schaktnings- och utfyllnadsarbeten, slänter och diken.

Schaktning och fyllning i samband  med bygglovsärenden kräver inget eget marklov om de prövas i bygglovsärendet.

Utanför detaljplanerat område

Om du vill göra större utfyllnader eller andra åtgärder som ändrar naturmiljön väsentligt på mark som inte utgör detaljplanerat område måste du först göra en anmälan för samråd till länsstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.