Riva, rivningslov

För att riva en byggnad behövs ofta rivningslov. Anledningen är att främja återanvändning av byggmaterial och att farliga ämnen ska tas om hand på rätt sätt.

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall i områden med områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Anmälan ska vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning.

Efter det att kommunen beviljat rivningslov lämnas beslutet vidare för kungörelse, tre veckor efter det har rivningslovet vunnit laga kraft om inga negativa yttranden inkommit.

Ditt rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Anmälan

Vid rivning av en mindre byggnad eller del av byggnad som inte kräver rivningslov, ska en anmälan göras till tillstånds- och tillsynsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning.

Rivningsplan

Till rivningslov eller anmälan ska en rivningsplan skickas med som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med rivningsplanen är bland annat att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan tillstånds- och tillsynsnämnden har godkänt planen. Du får ett beslut skickat till dig med besked om startbesked för åtgärden.

Blanketten för rivningslov och rivningsanmälan består av fyra sidor och inkluderar underlag för rivningsplan och besiktningsprotokoll avseende farligt avfall samt information. Du ska även skicka med ett förslag på kontrollplan.

Vid rivning av en komplementbyggnad för en- eller tvåbostadshus och ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring behöver du inte göra en anmälan. Trots det är du ändå skyldig att se till att avfall hanteras och tas om hand på ett sådant sätt att miljön skyddas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.