Riva, rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan. Utanför ett område med detaljplan krävs istället anmälan

Utanför detaljplanerat område krävs anmälan för rivning av bostadshus och verksamhetsbyggnader. Däremot behövs ingen anmälan för att riva ekonomibyggnader för jord och skogsbruk, garage eller annan komplementbyggnad till bostadshus. Anmälan krävs inte heller för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som man får uppföra utan bygglov. Du måste ändå alltid hantera och ta hand om avfallet enligt gällande lagar och regler.

Vilka handlingar krävs vid rivning?

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Kraven gäller både privatpersoner och yrkesverksamma. Det betyder att vid alla byggåtgärder, som till exempel tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska avfallet sorteras och förvaras åtskilt redan på byggplatsen. Minst ska följande avfallsslag sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart

Andra avfallsslag än de ovan ska sorteras ut om det ger möjlighet till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljöenheten för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Tillstånds- och tillsynsnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är möjlig eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta miljöexpeditionen för rådgivning gällande dispens för ditt avfall.

Boverket har mer information gällande rivning.

Naturvårdverkets vägledning om sortering av bygg- och rivningsavfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.