Svartbygge, olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande eller svartbygge. Du får inte heller börja bygga något utan startbesked eller till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Kommunen tar ut en så kallad bygg­sanktions­avgift om du inte har följt de regler som gäller.

Bygg­sanktions­avgifter tas ut om du:

  • utan att ha bygglov bygger nytt, bygger till, ändrar användningen av en bygg­nad eller utför andra lov­pliktiga åt­gärder
  • uppför bygg­lovs­pliktiga anlägg­ningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygg­lov
  • påbörjar ett bygge utan start­besked (tidigare startbevis)
  • börjar använda en byggnad eller an­läggning innan du har fått ett slut­besked (tidigare slutbevis)
  • river en byggnad utan att ha rivnings­lov
  • utför en åtgärd utan att ha mark­lov, till exempel schakt­ning, fyllning eller träd­fällning
  • inte gör en anmälan för en an­mälnings­pliktig åtgärd, till exempel in­stallera eller ändra an­läggning för eld­stad, vatten- och avlopp eller ventila­tion.

Bygglov i efterhand

I vissa fall kan du få ett bygglov i efterhand. Det tillkommer då extra kostnader som du hade sluppit om bygglovet blivit godkänt innan byggnationen påbörjades.

Avgiften är dels den vanliga bygglovsavgiften samt upp till högst 50 prisbasbelopp, avgiftens storlek bestäms av överträdelsens allvar.

Om bygglov inte kan ges i efterhand ska den olovligt utförda byggnaden eller anläggningen rivas eller ändras inom viss tid. Utöver en byggsanktionsavgift tvingas du betala vite om åtgärden inte görs inom angiven tid.

Har du en byggnad utan bygglov eller har du byggt ditt hus annorlunda än medgivet bygglov?

Ansök i efterhand om bygglov för de byggnader du har och för de ändringar du gjort.

Kom ihåg att utan bygglov, även för tillbyggnad och komplementhus, får ditt hus fel taxeringsvärde. Det kan senare bli bekymmer vid försäljning av fastigheten. Saknas slutbesked och i vissa fall en byggfelsförsäkring, heter nu färdigställandeskydd, kan det även bli problem med eventuella försäkringar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.