Bygglov, bygglovsprocessen

Efter att du lämnat in ansökan och fått bygglovet beviljat kommer vi att hålla kontakten under byggtiden. Byggplatsbesök är obligatoriskt vid större projekt och vi träffas även för ett slutsamråd på plats innan du får börja använda byggnaden.

Här kan du läsa mer om de olika stegen i bygglovsprocessen. Missa inte att du alltid måste ha fått ett startbesked innan du börjar bygga något som kräver bygglov eller anmälan.

Idé

Om du går i byggtankar och har en idé är det bra att du tar kontakt med oss på miljö och bygg så kan vi hjälpa till att se vad det finns för förutsättningar för byggnation på fastigheten. Det kan till exempel vara hur stor byggrätten är, om det finns några restriktioner på höjden eller om det finns några andra bestämmelser som styr hur du får bygga just där. Ju tidigare kontakten sker med oss, desto mindre kan du behöva justera din idé i efterhand.

Ansökan

När du bestämt dig för vad, var och hur du vill bygga är det dags att lämna in en ansökan. När du lämnat in din ansökan om bygglov till oss på miljö- och byggmyndigheten blir den diarieförd, det vill säga att den registreras i vårt system. Du får också en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

Vi går igenom inkomna bygglovsansökningar en gång i veckan och fördelar ärendena mellan handläggarna, samtidigt som vi tittar igenom om ärendet är komplett eller inte. Om det saknas exempelvis en ritning så begär vi att få in den innan handläggningen kan börja. När ärendet har kompletta handlingar får du ett besked av oss. Samtidigt är det från och med nu handläggningstiden börjar räknas. Du ska få ett beslut i ditt ärende inom tio veckor.

Beslut av handläggaren eller av nämnden

Vid enklare ärenden kan handläggaren själv besluta om bygglov, så kallat delegationsbeslut. Vid ärenden som inte följer planbestämmelserna måste vi begära in grannyttrande.

Vid avvikelser från detaljplanen, eller vid mer komplicerade ärenden som exempelvis förhandsbesked, avslag samt ärenden utanför detaljplan eller ärenden där invändningar finns, tar vi upp ärendet vid tillstånds- och tillsynsnämndens sammanträde. Sammanträde äger rum nio gånger per år.

Beslut tagna på delegation skickas direkt till sökanden. Protokoll efter tillstånds- och tillsynsnämndens möten skickas ut efter att det har justerats, oftast omkring en vecka efter mötet. Tillsammans med beslutet skickas de handlingar ut som legat till grund för bygglovet. En faktura på bygglovsavgiften skickas ut separat. Du måste sedan påbörja bygget inom två år, och slutföra bygget inom fem år från den dag beslutet togs.

Delgivning och kungörelse

Tillstånds- och tillsynsnämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked. Delgivningen innehåller beslutet och information om hur överklagan går till. Den kan lämnas eller skickas med brev eller e-post:

  • till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren
  • till kända sakägare och boende som lämnat synpunkter och som inte har blivit tillgodosedda ska också delges.
  • Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar
  • Rågrannar (ägare till fastigheter som gränsar direkt till varandra) och övriga kända sakägare utan invändning ska få kungörelsen i ett brev

Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga tillstånds- och tillsynsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripande. Beslut att inte bevilja startbesked får överklagas enbart av sökande i bygglovsärendet. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Du har tre veckor på dig att överklaga om du har delgivits beslutet med brev och fyra veckor om du har fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden.
Överinstansens beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut, om det inte har överklagats vidare. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Ibland krävs en kontrollansvarig (KA)

För de flesta medelstora och större byggprojekten krävs att du anlitar en kontrollansvarig, och innan du får börja bygga träffas vi tillsammans för ett tekniskt samråd. På samrådet går vi igenom olika tekniska egenskapskrav som gäller för just ditt byggprojekt, och om allt ser ut att vara klart för byggstart så lämnar vi startbesked. En kontrollansvarig kan också hjälpa dig med nödvändiga handlingar du behöver inför din bygglovsansökan.

Kontrollplan, krävs alltid

Det ska finnas en kontrollplan till varje bygglovsärende, det vill säga lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, samt de kontroller som ska utföras, på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren (sökanden) är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall en kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Tillstånds- och tillsynsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Vid enklare byggnationer kan det räcka att du själv gör upp en enkel kontrollplan, men vid byggen som kräver kontrollansvarig så hjälper KA dig med detta.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om kontrollplaner.

Tekniskt samråd

När tillstånds- och tillsynsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. I den kallelse till tekniskt samråd som skickas ut med lovet står det vilka handlingar som ska finnas framme till samrådet. De som deltar i tekniskt samråd är sökande, kontrollansvarig och byggnadsförvaltningen men även entreprenörer, projektörer och sakkunniga kan vara med.

Tillstånds- och tillsynsnämnden håller tekniskt samråd om:
• åtgärden kräver en kontrollansvarig,
• ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
• du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska tillstånds- och tillsynsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

Startbesked

Med startbesked menas att du kan påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för eller de anmälningsåtgärder som du sökt för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift (straffavgift).
För att du ska kunna få ett startbesked ska du visa för tillstånds- och tillsynsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan för bygget och vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga.
Startbeskedet är ett kvitto på att du får starta byggnadsarbetena.

För enklare byggen får du ett startbesked i samband med ditt bygglov.

Arbetsplatsbesök

Handläggaren gör arbetsplatsbesök tillsammans med dig som byggherre och den kontrollansvarige, minst en gång under byggtiden. Här stämmer vi bland annat av så att bygget löper på som planerat, att alla inblandade är nöjda och vi går igenom om några ändringar har blivit aktuella.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags att boka tid för ett slutsamråd.
Oftast håller tillstånds- och tillsynsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

Ett slutsamråd är en avstämning mellan byggherren, kontrollansvarig, entreprenörer, andra berörda och kommunen. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig gjort och att kontrollplanen följts. Slutsamrådet ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked och att alla slutliga handlingar som krävts i startbeskedet (och eventuellt i de kompletterande villkoren), lämnas in. Tillstånds- och tillsynsnämnden bedömer om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

Även här kan det komma att krävas in kompletteringar om brister upptäcks eller en förändring skett.

Slutbesked

Tillstånds- och tillsynsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Slutbeskedet är ett kvitto på att du får ta bygget eller genomförd åtgärd i bruk. För att få slutbesked måste du som byggherre visa att alla krav som funnits i lovet, kontrollplanen, startbeskedet samt eventuellt andra beslut som tagits under arbetets gång, är uppfyllda. Vilka handlingar du behöver lämna in för att få ditt slutbesked framgår av startbeskedet.

Om du flyttar in i din nya byggnad före du fått slutbeskedet kan vi ta ut en byggsanktionsavgift, det vill säga en straffavgift.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.