Bostadshus

Om du vill bygga ett nytt bostadshus behöver du ta reda på vad som gäller för just din fastighet. Inom detaljplan regleras byggrätten i den. Det kan stå hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar, avstånd till tomtgräns med mera.

Byggnaden ska även alltid anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen. Om din fastighet inte omfattas av någon detaljplan görs en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad utifrån förhållandena som råder på föreslagen plats och dess omgivningar.

Om det är osäkert om bygglov kan beviljas kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Se antagna detaljplaner i Höörs kommun.

Inom strandskyddat område måste du göra en separat ansökan för strandskyddsdispens. Även bygglovsbefriade åtgärder kan kräva strandskyddsdispens.

Om din fastighet ligger inom område för Kulturmiljö eller är upptagen i Kulturmiljöprogrammet behöver särskild hänsyn tas.

Bygglov steg för steg.

Vilka handlingar krävs?

Anmälan av kontrollansvarig

Vid nybyggnad av bostadshus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. När du ansöker om bygglov ska du även anmäla den kontrollansvarige som du ska anlita. På Boverkets webbplats kan du hitta kontrollansvariga med giltig certifiering.

Vatten och avlopp

Om du i samband med din nybyggnation ska anlägga en ny anläggning för avlopp behöver du göra en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning till miljöenheten. För anslutning till VA-nätet gör du en servisanmälan till MittSkåne Vatten.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad av bostadshus inom detaljplan krävs nybyggnadskarta och utsättning. Nybyggnadskartan är ett underlag för situationsplanen. Den visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Utsättning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd kan en lägeskontroll göras när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

Geoinfo Mittskåne kan hjälpa dig med att ta fram en nybyggnadskarta, göra utsättning och lägeskontroll.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.