Förhandsbesked

Om du har tänkt bygga på en obebyggd fastighet (tomt) utanför detaljplanelagt område, eller stycka av mark till ny fastighet. Då kan du genom att söka förhandsbesked få reda på relativt snabbt om platsen är lämplig för den tänkta byggnationen eller inte.

Om du är det minsta osäker på om du kommer få bygga det du tänkt, är det en god idé att söka förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked behöver bara innehålla:

  • En karta eller situationsplan som redovisar föreslagen placering av byggnaden samt in- och utfart.
  • En enkel beskrivning av hur den tänkta tomtplatsen ska användas och hur vatten och avlopp kan anordnas.

Detta innebär att du inte behöver börja den så ofta dyra projekteringen av en byggnation innan du vet om du får bygga eller inte.

Lämplighetsprövning

Då ett förhandsbesked lämnats in görs en lämplighetsprövning utifrån riktlinjerna i både kommunens översiktsplan samt utifrån annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken om du vill att den tänkta byggnationen placeras inom strandskyddat område.

Du kan förstås också söka ett förhandsbesked inom detaljplan om det du önskar bygga avviker från planens bestämmelser. När det gäller förhandsbesked är det dock vanligast att ansökan gäller bygglovspliktiga åtgärder utanför planlagda områden. Man kan dock inte få förhandsbesked för en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov.

Grannar tillfrågas

Under en prövning av förhandsbesked tillfrågas berörda grannar, kommunens miljökontor och eventuellt andra berörda myndigheter såsom Trafikverket eller Länsstyrelsen. Synpunkter som framkommit sammanställs. Därefter tas ett förslag fram och presenteras på närmast kommande sammanträde för tillstånds- och tillsynsnämnden.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från att beskedet vann laga kraft. Det innebär att om du lämnar in ansökan om bygglov inom två år, som uppfyller eventuellt villkor i förhandsbeskedet, ska bygglov beviljas. Görs inte en ansökan om bygglov inom dessa två år upphör beslutet att gälla.

Observera att du inte får påbörja åtgärden innan bygglov finns.

Vi tar ut en avgift för ansökan om förhandsbesked. Kontakta någon av våra handläggare om du vill veta mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.