Förhandsbesked

Om du har tänkt bygga på en obebyggd fastighet (tomt) utanför detaljplanelagt område, eller stycka av mark till ny fastighet. Då kan du genom att söka förhandsbesked få reda på relativt snabbt om platsen är lämplig för den tänkta byggnationen eller inte.

Förhandsbesked innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den avsedda platsen. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglov och rekommenderas när det är osäkert om bygglov kan beviljas.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från att beskedet vann laga kraft. Det innebär att om du lämnar in ansökan om bygglov inom två år, som uppfyller eventuellt villkor i förhandsbeskedet, ska bygglov beviljas. Om bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör beslutet att gälla.

Om avstyckning är påtänkt behöver beslutet om förhandsbesked vinna laga kraft innan kommunen kan godkänna en avstyckning för bebyggelse.

Vilka handlingar krävs?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.