Översvämning

På den här sidan har vi samlat råd till dig som kan drabbas vid översvämning.

Vid en nödsituation – ring alltid 112!

Tänk på att inte gå nära områden som är drabbade av översvämning, det kan vara farligt. Det finns risk för översvämmad mark och ras i närheten av vattendrag och sjöar och i områden som ligger lågt.

Råd för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda din egendom. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag angående förebyggande åtgärder och skadehantering.

Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Det finns en del åtgärder du kan vidta för att översvämningssäkra ditt hus och fastighet.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation – ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerställ därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet på Livsmedelsverket.se
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Checklistan kommer från krisinformation.se som drivs av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10 tips till fastighetsägare för att skydda ditt hem från översvämning

 • Kontrollera din försäkring. Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Förvara värdefulla eller känsliga föremål på en säker plats. Vid förvaring i källarförråd. Placera sakerna minst 50 centimeter över golvet.
 • Kontrollera att stuprör, brunnar, diken och dräneringsrör är rensade och i bra skick och att rötter från träd och buskar inte nått ner i VA-systemet och orsakar stopp och läckage.
 • Se till att marken lutar bort från fastigheten så att avrinning sker åt rätt håll.
 • Se över elen så att den inte riskerar att utsättas för översvämning. Säkerställ tillgången på reservkraft om det behövs.
 • Kontrollera att tak, fönster och dörrar är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Skaffa skyddsutrustning, exempelvis pumpar eller tillfälligt översvämningsskydd.
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten.
 • Påtala och diskutera behov av förebyggande åtgärder med andra berörda fastighetsägare och kommunen.

Läs mer i MSB:s faktablad med information till fastighetsägare om översvämning

Räddningstjänstens ansvar

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde, vid till exempel översvämning, krävs det enligt lagen om skydd mot olyckor att följande fyra kriterier är uppfyllda:

 • Behov av ett snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt

Det är främst när stor egendomsskada riskeras, eller risk för liv föreligger, som kriterierna för räddningstjänst uppfylls.

När det endast är ett eller några hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut.

På platser där det tidigare förekommit översvämning bör fastighetsägaren vara medveten om vad som kan ske och därmed ha vidtagit åtgärder.

Läs mer i Länsstyrelsens broschyr ”Har du råd att ligga lågt?”.

Kommunen kan inte lämna ut sandsäckar

Kommunen har inga resurser i form av sandsäckar att lämna ut till privatpersoner.

Täta kontakter med myndigheter och andra kommuner

Höörs kommun följer utvecklingen av översvämningen och samverkar tätt med bland annat Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Skånemitt, Mittskåne vatten, Sydvatten och andra kommuner som drabbats av översvämningarna.

Samarbete mellan aktörer och myndigheter

Vid en översvämning samarbetar olika aktörer och myndigheter. På krisinformation.se kan du läsa mer om vem som gör vad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.