Strandskydd

Avsikten med strandskyddet är att skydda växt- och djurliv samt att hålla stränderna öppna för allmänheten. Ska du bygga i vattennära miljöer behöver du först ta reda på om området är strandskyddat.

Strandskydd gäller vid sjöar och vattendrag och omfattar både land- och vattenområdet. Från strandlinjen kan skyddet nå upp till cirka 300 meter upp på land och ut i vattnet.

Kommunen har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. I Höörs kommun har bland annat stora delar av Ringsjön fått ett utvidgat strandskydd.

Dagens regler för strandskydd

Inom ett strandskyddsområde får inte:

  • Nya byggnader uppföras.
  • Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller stoppar allmänheten från att gå in på ett område där den annars skulle ha fått vistats på fritt.
  • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i de två ovanstående punkterna.
  • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Undantag från strandskyddet

Ansökan om strandskyddsdispens lämnar du till miljöenheten. För att få en strandskyddsdispens måste det finnas särskilda skäl som prövas mot miljöbalken. De skäl som får användas är:

  • Den aktuella platsen är belägen på redan använd mark.
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
  • Båthamnar, båtbryggor, båthus, pirar med mera är anläggningar som måste ligga vid vattnet. Försök lägga dessa platser på samma ställe och inte inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.
  • Det gäller ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
  • Det gäller ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  • Det gäller ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Tänk på att det inte räknas som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Avgift

För prövning av ansökan om dispens från strandskyddet tar miljöenheten ut en fast avgift i enlighet med beslut om taxa i kommunfullmäktige, se Taxor och avgifter. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.