Värmepump

En värmepump hjälper dig att få ner energiförbrukningen. För att installera en värmepump som hämtar energi från bergvärme, jordvärme, yt- eller grundvatten krävs tillstånd av miljöenheten. Ansök i god tid före planerad installation.

Om du vill installera en värmepump som tar energi från andra källor än luften behöver du få tillstånd från kommunen. En ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett.
  • Ritning (situationsplan) förslagsvis i skala 1:400 som visar köldbärarkretsens läge, djup och eventuella skarvar.
  • Fastighetsgränser och byggnader.
  • Eventuella närliggande vattentäkter, avloppsanläggningar, vattendrag och andra känsliga objekt.
  • Synpunkter från grannar med angränsande tomt (grannar inom en radie om 75 meter) – särskild sida i blanketten – kopiera om du behöver flera.

När tillstånd har beviljats kan arbetet påbörjas. Läs igenom beslutet ifall det finns särskilda villkor. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av ansökan, se Taxor och avgifter.

Luftvärmepumpar

Värmepumpar som tar sin värme från luften kräver ingen anmälan eller ansökan. Du som ägare till luftvärmepumpen har dock ett ansvar för att den inte orsakar olägenheter, till exempel bullerstörningar. Det kan därför vara bra att samråda med grannarna före installationen. Ofta kan värmepumpsleverantören ange vilka skyddsavstånd till grannfastigheten som krävs för att bullerriktvärden inte ska överskridas.

För att din luftvärmepump ska fungera på ett bra sätt och utan störningar behöver den installeras korrekt och på en lämplig plats. Det rekommenderas därför att du tar hjälp av en fackman. Om installationen kräver ingrepp i köldmediekretsen får den endast utföras av kyltekniker med certifikat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.