Gatukostnadsutredning för Maglehill, Etapp Per Nils väg, Otto Hans väg och Alve Nils väg

Ett förslag till gatukostnadsutredning för Maglehill, etapp Per Nils väg, Otto Hans väg och Alve Nils väg har tagits fram och har varit ute på samråd. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Enligt detaljplaneförslag för Höör 19:7 m.fl. (etapp Otto Hans-, Alve Nils- och Per Nils väg) ska vägarna i området förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. De fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala vägar är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning.

När kommunen blir huvudman för allmän plats kommer ansvar för skötsel och drift övergå från de privata fastighetsägarna till kommunen.

Parallellt med Gatukostnadsutredningen är ett förslag på ny detaljplan ute på samråd mer information om den finns på vår webbplats.

Samråd

Gatukostnadsutredningen har varit ute på samråd under tiden 2 februari 2023 till 23 februari 2023. Nu sammanställs yttranden och handlingarna arbetas om.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.