Detaljplan för Höör 19:7 m.fl. (Etapp Otto Hans-, Alve Nils- och Per Nils väg)

Ett förslag till detaljplan har godkänts av Kommunstyrelsen för samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd mellan 2 februari och 23 februari 2023. Syftet men detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Planområdet ligger cirka 1 km (fågelvägen) nordväst om Nya torg. Området omfattas av 16 privatägda bostadsfastigheter och del av två kommunala fastigheter (Höör 19:7 och Åkersberg 1:6). Planområdet avgränsas i söder av en bostadsfastighet och ett grönområde med en lekplats, i norr av bostadsfastigheter (Murklan 1-5 och Åkersberg 1:131), i öster av bostadsfastigheter och naturmark och i väster av den antagna detaljplanen för skola och trygghetsboende. Planområdets storlek är cirka 5,3 hektar och planområdet är både i privat ägo och kommunal ägo. Marken ägs av kommunen och privata fastighetsägare. Det är Höörs kommun som tagit initiativ till planarbetet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga befintlig bebyggelse och infrastruktur. Genom planläggning överförs huvudmannaskapen för allmän platsmark från enskilt till kommunalt detta för att möjliggöra en standardökning på gatorna inom området. Samt möjliggöra en gång- och cykelförbindelse mellan befintliga området vid Dammgatan, Kvarnbäck och det nya området Maglehill. Planläggningen avser även att möjliggöra 3 nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.

Gatukostnadsutredning

Ett förslag till gatukostnadsutredning för Maglehill, etapp Per Nils väg, Otto Hans väg och Alve Nils väg har tagits fram och har varit ute på samråd parallellt med detaljplanen. Läs mer om Gatukostnadsutredningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.