Utvecklingsplan för Tjörnarp – Antagen

Utvecklingsplanen för Tjörnarp, som blir en del av kommunens översiktsplan, har nu antagits. Planen ändrats och justerats utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden.

Tack vare en stark befolkningstillväxt och ett växande intresse att bo i Höörs kommun så har behovet av att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Tjörnarp vuxit de senaste åren. Nya riktlinjer för bostäder i bostadsförsörjningsprogrammet, ombyggnad av väg 23 genom Tjörnarp samt diskussioner kring läge för badplats, är frågor som har kommit upp och behovet av att ändra och öka detaljeringsnivån på översiktsplanen för Tjörnarp har ökat.

Utvecklingsplan för Tjörnarp innehåller förslag till:

 • Utbyggnadsområden för cirka 150 bostäder fördelade på 9 områden.
 • Utveckling av stråk för rekreation, aktivitetsplatser och badplats.
 • Fyra särskilda grönområden i tätorten och vägledning för gröna värden ur ett stråk-perspektiv.
 • Planering för gång- och cykeltrafik med särskild hänsyn till ombyggnadsplanerna för väg 23.
 • Angöringspunkter för friluftslivet.

Syfte

Syftet med planen är att stärka Tjörnarps utveckling genom en mer konkret planering för bostadsbyggande. Genom att ge bättre och samlade kunskaper om natur- och friluftsvärden i området samt att bereda för kommunala satsningar som exempelvis badplatsutveckling som stärker ortens attraktivitet.

Ändringar efter samrådet

Efter samrådet som pågick 31 januari till 13 mars har kommunen gjort ändringar och justeringar i förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Vissa av ändringarna har inneburit att områden i markanvändningskartan har tillkommit eller tagits bort medan andra är av mer redaktionell karaktär. I samrådsredogörelsen redovisas alla inkomna yttranden tillsammans med kommunens bedömning i frågan och kommentarer om hur planförslaget har påverkats av synpunkten.

Här presenteras en sammanfattning av betydande ändringar som gjorts i planförslaget:

 • I markanvändningskartan har två områden för bostäder tagits bort. Norr om Landsvägen (område 7) som enligt samrådshandlingarna kunde tillåta 20–30 bostäder och Tegelbruksvägen (område 8) som kunde tillåta 5 villatomter.
 • Det som var område 7 för bostäder har istället pekats ut som utvecklingsområde för verksamheter på kort sikt Triangeln (V1).
 • Inom område 7 ryms även ett grönområde i tätort som har tillkommit sedan samrådet. Dock har ett annat grönområde i tätort tagits bort, nämligen området vid Korsarödsvägen längs söderut i Tjörnarp.
 • Det har pekats ut fler stråk i markanvändningskartan utifrån synpunkter som inkommit under samrådet. Kommunen har varit ute och inventerat och pekat ut ett antal nya stråk både öster om väg 23 men även inne i centrala delar av Tjörnarp.
 • Cykelvägskoppling genom skolområdet har lagts in och den del av cykelvägen längs med landsvägen som hade fallit bort i samrådshandlingarna (digitala kartan) har lagt till så att det finns cykelväg längs med hela landsvägen.
 • Ny underkategori till stadsbygd har tillkommit, stadsbygd centrum som har fått en egen generell vägledning. Generell vägledning ligger numera i ett eget dokument och det har även tillkommit generell vägledning för aktivitetsplatser, korsningsåtgärder och stråk för rekreation. Dessa områden saknade generell vägledning i samrådshandlingarna.
 • Tidsperspektiv för utbyggnaden av bostadsutvecklingsområdena har tillkommit. De pekas ut för utbyggnad på kort sikt som tar mindre än 4 år, medellång sikt som tar 4 till 12 år eller lång sikt som tar mer än 12 år.
 • En tydlig områdesgräns har tillkommit för att visa var förslaget slutar.

Här kan du läsa hela samrådsredogörelsen.

Har du frågor om förslaget, processen eller tidplanen?

Välkommen att kontakta samhällsplanerare Anton Klacka,
Mejl:  anton.klacka@hoor.se 
Telefon: 0413–28213

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.