Översiktsplan – hänsynsdelen

I hänsynsdelen redovisas vilka statliga, regionala, mellankommunala och kommunala intressen och hänsyn som Höörs kommun beaktar i sin planering av mark- och vattenområden.

Hänsynsdelen redovisar vilka förutsättningar som gäller för planering i kommunen. Här redovisas statliga, regionala, mellankommunala och kommunala intressen, hur kommunen ser på dessa intressen och tar hänsyn till dem i planeringen. Bland annat redovisas riksintressen enligt miljöbalkens tredje och fjärde kapitel och miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens femte kapitel samt hur kommunen tillgodoser dessa i sin planering.

H1. Kulturhistorisk bakgrund

Beskrivning i korthet av Höör fram till idag.
H1. Kulturhistorisk bakgrund.pdf (738 kB)

H2. Befolkning och livsmiljö

Kapitlet beskriver befolkningen och den fysiska miljön i Höörs kommun. I kapitlet redovisas också vilken kommunal och kommersiell service som finns och vilka förutsättningar det finns för arbete och fritid.
H2. Befolkning och livsmiljö.pdf (6415 kB)

H3. Landskap

Kapitlet beskriver de natur- och kulturlandskap som utgör en stor del av Höörs kommuns identitet. Landskapet erbjuder upplevelser och rekreation samtidigt som det har betydelse för boendemiljö, folkhälsa och besöksnäring. Naturlandskapet i Höör är omväxlande med höga naturvärden. På många ställen i kommunen finns rika kulturmiljöer med fornlämningar, kyrkor och bebyggelse från olika tider.
H3. Landskap.pdf (6133 kB)

H4. Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur är en förutsättning vid planering för samhällsutveckling. I detta kapitel redovisar vi förutsättningarna och hur kommunen tar hänsyn till dem.
H4. Teknisk infrastruktur.pdf (1552 kB)

H5. Störningar och risker

I detta kapitel redovisas vilka miljöstörningar och risker som finns i kommunen. Markanvändningskonflikter som kan vara problematiska lyfts och kommunen visar sin syn på hur dessa ska hanteras.
H5. Störningar och risker.pdf (2072 kB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.