Översiktsplan – utvecklingsdelen

I utvecklingsdelen av översiktsplanen visar kommunen sin syn på vad som är lämplig markanvändning. Planen ger också vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035. Utvecklingsdelen är indelad i sex kapitel.

U1. Målbild och strategier

Det första kapitlet redovisar kommunens målbild och strategier. Kommunens utgångspunkter för planering redovisas. Här presenteras också målbilden för 2035 tillsammans med ett antal strategier för den framtida utvecklingen. Kapitlet innehåller även en genomgång av trender som påverkar samhällsbyggandet samt kommunens intention att följa upp planen och hur det kan säkras att planen är förenlig med en hållbar utveckling.
U1. Målbild och strategier.pdf (2447 kB)

Kapitel U2 till U5 är tematiska beskrivningar av hur kommunen ser på lämplig markanvändning och utveckling i kommunen fram till år 2035.

U2. Småstad i storstadsregion

Kapitlet berör Höörs tätort och beskriver planerad utveckling och långsiktig markanvändning i Höör och Sätofta. Kapitlet delas in i avsnitt som handlar om centrumutveckling, bostadsutbyggnad, kommunal service, grönområden, verksamhetsområden och om hur småstaden möter sitt omland. Sista avsnittet i kapitlet tar upp hur kommunen vill arbeta vidare med småstaden genom framtida fördjupningar utifrån vissa centrala frågeställningar.
U2. Småstad i storstadsregion.pdf (9248 kB)

U3. Byar i utveckling

Kapitlet beskriver utveckling och långsiktig markanvändning i kommunens byar. De större byarna Tjörnarp, Norra Rörum och Södra Ringsjöorten har egna avsnitt. Södra Ringsjöorten omfattar i sin tur en betydande andel av södra kommundelen och innefattar bland annat byarna Ekeborg, Fogdarp, Rolsberga och Snogeröd. Kommunen är generellt positiv till bebyggelseutveckling i byarna och pekar i översiktsplanen ut vägledning som är specifik för respektive by.
U3. Byar i utveckling.pdf (3630 kB)

U4. Tillgänglig natur med höga kvaliteter

Kapitlet handlar om utveckling av kommunens anläggningar för natur, rekreation och besöksnäring. I kapitlet beskrivs hur angöringspunkter och leder ska göra naturområden, sjöar och vattendrag tillgängliga för boende och besökare i kommunen. De större anläggningarna och mest betydelsefulla områdena för besöksnäringen finns utpekade med vägledning för hur kommunen ser på utvecklingen av dessa.
U4. Tillgänglig natur med höga kvaliteter.pdf (5446 kB)

U5. Hållbara transporter

Kapitlet beskriver hur kommunen ska främja det hållbara resandet, i första hand genom att satsa på goda förbindelser med kollektivtrafik och cykel. Vägledning finns också för utveckling och långsiktig markanvändning för biltrafik inom och genom kommunen. I kapitlet tar kommunen ställning och visar sin syn på planerade förbifarter och ny infrastruktur.
U5. Hållbara transporter.pdf (1690 kB)

U6. Konsekvenser

Den sista delen är en miljökonsekvensbeskrivning som redovisar vilka konsekvenser genomförandet av planförslaget kan väntas ge.
U6. Konsekvenser.pdf (1630 kB)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.