ÖP Markanvändningskartan

Titta i ÖP-kartan och se vad den säger om lämplig markanvändning på din fastighet!

Landsbygd – generellt

Användningstypen Landsbygd innehåller Jord- och skogsbruk, Bebyggelsegrupp, Stadsnära landsbygdsmiljö och Besöksnäringsområde som har lite olika innebörd. Det finns dock samtidigt en generell vägledning för ny bebyggelse på landsbygd:

a) Nya bostadstomter placeras i första hand:

  • i eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper och
  • med hänsyn till historiska strukturer i landskapet som sockengränser, vägar, med mera

b) Tomten avgränsas och utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden samt höjdskillnader. I kuperade områden behövs större tomt för att undvika onödig schaktning och utfyllnad.

c) Bebyggelsen utformas med hänsyn till landskap, kulturhistoria och karaktärsdrag i omgivande bebyggelse.

d) Lokalisering och utformning anpassas efter möjligheterna att ordna vatten och avlopp på ett hållbart sätt.

Landsbygd – Jord- och skogsbruk

Generell vägledning för Jord- och skogsbruk säger att:

Förutsättningarna att långsiktigt bedriva areella näringar ska väga tungt vid eventuella förändringsanspråk. Söder om Ringsjön och väster om Höör gäller att avstyckningar för andra ändamål ska styras till befintliga bebyggelsegrupper och vägar för att inte splittra upp marken.

Landsbygd – Befintliga bebyggelsegrupper

Till Befintliga bebyggelsegrupper finns specifik vägledning anpassad för varje bebyggelsegrupp. Vägledningen säger om det finns detaljplan, om det finns kommunalt VA och anger om det är lämpligt att komplettera med nya bostäder eller inte.

Landsbygd – Stadsnära landsbygdsmiljö

Närmast Höör är vissa områden avgränsade som stadsnära landsbygdsmiljö, med innebörden att det som utgångspunkt inte är lämpligt att stycka tomter utan att först göra detaljplan.

Natur

Områden för natur i markanvändningskartan är inte tänkta för nya avstyckningar för bostäder. Om det ändå blir aktuellt så är den generella vägledningen för byggande på landsbygd tillämplig.

Till kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.