ÖP Hänsyn

Översiktsplanen innehåller även hänsynsområden. De gäller bland annat naturvård, kulturmiljö, vindbruk och risker med farligt gods. Hänsynsområden för flera olika intressen kan överlappa varandra.

Till hänsynsområdena finns ställningstaganden som ska tillämpas när ny användning ska prövas i området. Hänsynsområden som är av riksintresse för naturvården innebär en generellt restriktiv hållning till avstyckning av nya bostadstomter. Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården eller friluftslivet innebär att ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas med hänsyn till historiska strukturer i landskapet respektive friluftslivet.

Till kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.