Översiktsplan 2002

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning inför beslut som gäller mark, vatten och bebyggelse. Med sitt långa tidsperspektiv utgör planen en naturlig arena även för mer allmänna diskussioner om kommunens framtid. Översiktsplanen anger tre generella strategier för Höörs kommuns framtida utveckling.

Höörs gällande översiktsplan är antagen 2002 av kommunfullmäktige. Mot bakgrund av den pågående förändringen i Skåne har Höörs kommun tagit fram ett antal övergripande strategiska och visionära mål för kommunen som ska utgöra ledstjärnor i det fortsatta planeringsarbetet. De finns inom områdena: ”Attraktivt boende”, ”Utvecklat näringsliv” och ”Resurshushållning”.

Attraktivt boende

  • Planera för attraktiva och naturnära boendemiljöer.
  • Öka Ringsjöns attraktionskraft.
  • Förbättra infrastrukturen i hela kommunen.
  • Skapa bra skolor och stimulera kulturell verksamhet.

Utvecklat näringsliv

  • Stimulera en ökad företagsetablering i kommunen.
  • Vara positiv till ökad turism.

Resurshushållning

  • Miljötänkandet ska genomsyra allt arbete i kommunen.
  • Verka för att förbättra förutsättningarna för att bevara och utveckla en levande landsbygd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.