Detaljplan för Bosjökloster 1:714

Planområdet är beläget i södra Höör, cirka 4-5 kilometer från Höörs centrum och station. Väg 23 och Nybykorset ligger cirka 700 meter väster om, Orupsberget med Orups sjukhus norr om och Sätoftasjön direkt söder om.

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga cirka sex stycken nya bostäder samt reglera en befintlig villa. De nya bostäderna kommer att ligga i direkt anslutning till villabebyggelsen utmed Lars Ols väg som även kommer att vara bostädernas tillfartsgata. Infarten till Lars Ols väg sker från Nybyvägen. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanen 2018 och det finns inga konflikter med länsstyrelsens granskningsutlåtande på översiktsplanen.

Syftet med detaljplanen

Förslaget till ny bebyggelse har stöd i kommunens översiktsplan. Planens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse för cirka sex nya bostäder i 1-2 plan och suterrängvåning där topografin tillåter. Det kan även vara parhus eller liknande så länge bebyggelsen ryms inom detaljplanens avgränsningar och planbestämmelser. En befintlig villa regleras. Bostadsfastigheterna ansluts till Lars Ols vägs sydliga sträckning genom nyanläggning av gata med en t-formad vändplats i norr.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet sammanfattas de synpunkter som skickats in i en samrådsredogörelse. Detaljplanen kan komma att revideras något beroende på inkomna synpunkter och av andra aspekter.

Samrådsredogörelsen och plankartan med planbestämmelser och planbeskrivning samt bilagor som utredningar är underlag för beslut att ställa ut detaljplanen för granskning. Granskningen är det andra och sista tillfället att skicka in skriftliga synpunkter på detaljplanen innan den kan antas av Kommunstyrelsen. De som inte skickat in synpunkter senast under granskningen kan mista möjlighet att överklaga kommunstyrelsens antagandebeslut.

När detaljplanen antagits av kommunstyrelsen och antagandebeslutet fått laga kraft så kan marken avstyckas i bostadstomter och bygglov kan sökas och därefter kan byggnationen starta. Avstyckningar och byggnation ska följa detaljplanen som är juridiskt bindande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.