Detaljplan för del av Ekeröd 6:4, Verksamhetsområde N södra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att kvartersmark ska kunna användas för verksamheter. Byggnaders utseende regleras för att skapa en tilltalande miljö vid Höörs norra infart. Naturområde avsätts för befintlig naturmark med bland annat ekar och gång- och cykelväg och mark för plantering avsätts utmed väg 23.

I väster avsätts mark för järnvägsändamål. Användningen av marken lämpar sig för olika verksamheter och beteckningen på kvartersmarken anges till Z i detaljplanen. Användningen Z är enligt Boverkets beskrivning av planbestämmelsen bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan.

  • Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande.
  • Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning såsom el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår.
  • Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt om partihandel.

I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användningen. Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och kontor.

Läge vid Höörs norra infart

Området föreslås för en eller två tomter för verksamheter. Marken har med sin placering ett regionalt annonsläge samt ligger logistiskt bra till invid väg 23. Byggnadernas utförande och utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i läget vid infarten till Höör norrifrån. Gång- och cykelväg samt en trädrad ingår utmed riksväg 23, vilket är ett steg i tätortsutvecklingen som beskrivs i Översiktsplanen. Översiktsplanen redovisar att vägreservatet inte behövs längre och att marken istället är lämpligt för verksamheter.

Ett område väster om, närmre järnvägen, avsätts för NATUR, där dagvatten ska tas omhand och natur bevaras. Närmast banvallen avsätts ett område för järnvägsändamål, T.

Planområdet som är cirka 1,8 hektar, är en del av Verksamhetsområde Nords södra del, beläget cirka 1 kilometer norr om Höörs centrum. Marken ligger mellan väg 23 i öster och järnvägen i väster och med City Gross sydost om.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.