Detaljplan för Fogdaröd 7:12

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att exploatera fastigheten Fogdaröd 7:12 med 4 enbostadshus alternativt upptill 4 st parhus.

Ett förslag till detaljplan för Fogdaröd 7:12 har tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller annan intressent har ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. Marken är privatägd.

Planförslagen möjliggör en exploatering på 25 % av fastighetsarean och högst 8 meter i nockhöjd. En återvändsgata byggs för att förse de nya fastigheterna med in- och utfart. En dagvattendamm byggs mot Höstgatan för att omhänderta vattnet från området.

Samråd

Planhandlingen är utställd på samråd under perioden 9 juni – 30 juni 2022. Synpunkter på handlingen ska ha inkommit senast den 30 juni 2022. Planförslaget finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan 28.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.