Detaljplan för del av Fogdarp 9:27 (Elisefarm)

Detaljplan för ett bostadsområde som möjliggör cirka 200 bostäder med karaktären den engelska trädgårdsstaden.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet är att pröva möjligheten att utveckla ett bostadsområde i anslutning till Elisefarms golfbana. Syftet med planen är också att möjliggöra olika verksamheter vid infarten till planområdet.

Bakgrund

Det aktuella planförslaget utgår från planprogram för Elisefarm, fastigheten Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2, Höörs och Hörby kommuner. Planprogrammet var ute på samråd under 2020.  Programmet godkändes av Hörby under april 2021 och av Höör under maj 2021. Planprogrammet anger förutsättningar och förslag för ny bebyggelse samt anger riktlinjer för områdets struktur. Programmet presenterar också en lämplig etappindelning, varav utbyggnaden i Höörs kommun är en etapp.

Samråd

Detaljplanen för utbyggnadsetappen i Höörs kommun har varit ute på samråd under perioden 22 februari – 23 mars 2022. Efter samrådet ska inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse. Programsamrådsredogörelsen läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.