Upphävande av del av detaljplaner för södra delen av Tjörnarp

Detaljplanearbetet är en del av Trafikverkets projekt med att skapa en mötesseparerad väg (2+1-väg). Ett flertal anslutningar till väg 23 kommer tas bort, vilket innebär att det uppstår ett behov av att bygga ut det parallella vägnätet med nya länkar och anslutningar.

Syfte

Anledningen till upphävandet är att Trafikverket planerar att bygga en 2+1 väg mellan den södra infarten till Tjörnarp (cirka 300 meter från korsningen mellan Landsvägen och väg 23) till söder om vägskälet mellan väg 23 och väg 2010 vid Sandåkra, en sträcka på cirka 13 kilometer.

Ombyggnaden innebär att flera befintliga utfarter till väg 23 kommer att stängas och omledning av trafiken blir därmed aktuell. Fastigheterna Åkeriet 1 och 2 har idag direktutfart till väg 23 och denna utfart kommer inte finnas kvar i och med ombyggnationen till 2+1-väg.

De gällande detaljplanera tillåter inte gata där den föreslagna väganslutningen föreslås och behöver därmed upphävas för att möjliggöra väganslutningen. Även den vägbro som föreslås över väg 23 ligger delvis inom markområde som är planlagt som park och tillåter därmed inte att gata anordnas på de markområdena. Eftersom dessa markområden regleras för grönområde och för att det ska vara möjligt att anordna gatan behöver de berörda markområdena upphävas i detaljplanerna.

Samråd

Planhandlingarna har varit ute på samråd under den 27 september – 17 oktober 2022.

Trafikverkets handlingar för ”Väg 23, Tjörnarp – Sandåkra, mötesfri landsväg” finns här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.