Detaljplan för Höör 13:10 m fl (Gyldenpris)

Detaljplan för fastigheterna Höör 13:10, Höör 62:18, Höör 62:23, del av Höör 62:20 och Höör 53:1 (Gyldenpris). Kommunstyrelsen har beslutat ställa ut planförslaget för samråd. Planarbetet möjliggör tätortsutveckling genom bostäder och naturmark.

Detaljplanen är förenlig med gällande Översiktsplan 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande. Utredningar som biläggs har varit underlag för detaljplanen. Förslaget bedöms inte ha betydande miljöpåverkan. Planområdet är beläget ca 3 km från Höörs centrum. Marken där den nya bebyggelsen planeras ägs av Höörs kommun och det är Höörs kommunstyrelse som initierat planarbetet.


Översikt. Planområdet är markerat med röd linje och föreslagen kvartersmark för nya bostäder är markerad i kartan. I norr planläggs natur, våtmark och i söder natur, skog som allmän platsmark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 25 nya bostäder i 1-2 plan samt att planlägga tätortsnära natur som allmän platsmark. En privatägd fastighet, Höör 62:23, ingår för att reglera befintlig verksamhet i sitt tätortsmässiga läge och del av en privat fastighet, Höör 62:20, ingår för flytt av mur för att få sikt i korsningen Ekgatan – Hörbyvägen. Ekgatan som är tillfartsväg breddas och blir kommunal allmän platsmark i del som ingår i detaljplanen. Anläggande av damm och dike ingår i hagmarken norr om Ekgatan.

Samråd

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Som berörd fastighetsägare, innehavare av rättighet, myndighet, organisation eller annan intressent, så har ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. Mark som ägs av privata fastighetsägare och samfälld ägd mark kan komma att tas i anspråk som allmän platsmark, se plankarta och planbeskrivningen. Delägare i vägsamfälligheten Höör S:137 och markavvattningsföretaget Höörsåns dikningsföretag från 1932 berörs liksom del av Höör 62:20.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.