Detaljplan för Höör 13:10 m fl (Gyldenpris)

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked för att möjliggöra tätortsutveckling genom bostäder och naturmark på kommunens fastigheter Höör 13:10, Höör 62:18 och del av Höör 53:1 (Gyldenpris).

Marken ägs av kommunen.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna och en bedömning av lämplig bebyggelse, se under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.