Detaljplan för Fogdaröd 7:12

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att exploatera fastigheten Fogdaröd 7:12 med 4 enbostadshus alternativt upptill 4 st parhus. Planförslaget är nu ute på granskning.

Ett förslag till detaljplan för Fogdaröd 7:12 har tagits fram och har varit ute på samråd. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller annan intressent har ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. Marken är privatägd.

Planförslagen möjliggör en exploatering på 25 % av fastighetsarean och högst 8 meter i nockhöjd. En återvändsgata byggs för att förse de nya fastigheterna med in- och utfart. En dagvattendamm byggs mot Höstgatan för att omhänderta vattnet från området.

Samråd

Planhandlingen har varit utställd på samråd under perioden 9 juni – 30 juni 2022. Inkomna synpunkter sammanställs och förslaget omarbetas innan förslaget skickas ut på granskning.

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2 maj – 22 maj 2023. Granskningen ger möjlighet för de som berörs av planen att lämna synpunkter på det slutgiltiga förslaget. De inkomna synpunkterna kommer nu sammanställas och inarbetas innan planförslaget kan antas eller ställas ut på granskning igen beroende på eventuella ändringars omfattning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.