Detaljplan för del av Sätofta 18:10, Nybyvägen/ Styrmansvägen

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för Sätofta 18:10 med flera fastigheter i syfte att möjliggöra ombyggnad av korsningen Nybyvägen och Styrmansvägen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen Nybyvägen/Styrmansvägen i Sätofta. Förbättringsåtgärderna som planförslaget innebär är att korsningen ges bättre siktförhållanden, en flytt av busshållplats, flytt av övergångsställe och avslutningsvis en flytt av den östra gångbanan.

För att kunna genomföra förbättringsåtgärderna och skapa ett bättre flyt på trafiken i korsningspunkten Nybyvägen/Styrmansvägen kommer gaturummet att breddas. Breddning av gaturummet innebär att mark behöver tas i anspråk från två privata fastighetsägare.

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 6 november – 4 december 2023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.