Planprogram för Elisefarm (Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2)

Programområdet ligger över Höör och Hörbys kommungräns, i direkt anslutning till väg E22. Detta planprogram visar en möjlig utbyggnad för 650-700 bostäder tillsammans med service som bland annat förskola och trygghetsboende.

Programförslagets målbild är den engelska trädgårdsstaden. Här föreslås en tät sammanhållen bebyggelsestruktur som anpassats till golfbanan.

Beslutat planprogram

I april 2021 godkände bygg- och miljönämnden i Hörby planprogrammet och i maj 2021 godkände kommunstyrelsen i Höör planprogrammet. Programmet kommer nu ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Inget fysiskt samrådsmöte

På grund av coronaviruset håller vi inget fysiskt samrådsmöte. Som ett alternativ till mötet har vi gjort en presentationsfilm om planprogrammet. Filmen är 7 minuter lång.

Samarbete med Hörby kommun

I och med områdets placering över kommungränsen drivs projektet som ett samarbete med Hörby kommun. Tillsammans med Hörby kommun har gemensamma förutsättningar för utbyggnaden arbetats fram och frågeställningar som berör båda kommunerna har samlats i det gemensamma planprogrammet.

Förslag till planprogram ute på samråd

Ett förslag till planprogram för Elisefarm, Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2 har tagits fram och har varit ute på samråd. Samrådet ger möjlighet för de som berörs av planprogrammet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådets syfte är att beskriva mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet med särskilt fokus på att utreda förutsättningar som kan vara styrande för inriktningen.

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller annan intressent har du möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planprogrammet

Förslaget om ny bebyggelse har inte stöd i de båda kommunernas översiktsplaner, därför har beslut tagits i respektive kommuns nämnd om att låta ta fram ett planprogram för att bedöma lämpligheten av önskad exploatering. Ett planprogram är vägledande men inte juridiskt bindande utan anger kommunens viljeyttring för området. Programmet ska visa förutsättningar och mål samt vara ett underlag för framtida detaljplaner. Ett planprogram kan ses som en idéskiss för ett område.

Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar och förslag för ny bebyggelse på fastigheterna Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2, kallad Elisefarm. Programmet anger riktlinjer för områdets struktur och presenterar en idéskiss över bebyggelsemiljöns utformning. Planprogrammet visar även hur en ny bebyggelse kan bidra till en hållbar utveckling ur såväl ett regionalt som ett lokalt perspektiv. Samt hur denna bebyggelse möter de båda översiktsplanernas mål och riktlinjer. Planprogrammet utgör underlag för den fortsatta detaljplaneringen av området. Etapper för utbyggnaden föreslås.

Detaljplanering efter samrådet

Efter samrådet för planprogrammet sammanfattas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planprogrammet kan komma att revideras något efter inkomna synpunkter innan programmet antas.

Därefter kommer programområdet handläggas genom detaljplanering. Programområdet kommer då att delas upp i flera detaljplaner. Varje detaljplan föregås av två skeden, samråd och granskning, där sakägare kan ge synpunkter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.