Bryggor och sjöbodar

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag och sjöar så måste du söka strandskyddsdispens. Ett strandskydd gäller både på land och i vattnet.

Det finns särskilda regler både när det gäller bryggor och när det gäller sjöbodar.

Bygga i vatten – bryggor

För att få bygga i vatten, till exempel en brygga, kan det krävas flera olika typer av tillstånd eller lov.

Bryggor är bygglovspliktiga om de ingår i en småbåtshamn. För en enstaka brygga som är tänkt att användas till en fastighet behöver du däremot inte bygglov.

Bryggor ska stämma överens med eventuella bestämmelser i detaljplan. Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att uppföra bryggor inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett negativt sätt.

Strandskydd och dispens

För att få bygga en brygga krävs dessutom dispens ifrån strandskyddsbestämmelserna om sådana finns där man vill bygga. Bryggor betraktas som ett av de särskilda skäl som finns för att kunna få dispens.

Att bygga eller renovera en brygga är en vattenverksamhet som kan kräva tillstånd. Tillstånd för vattenverksamhet handläggs av länsstyrelsen.

Sjöbodar

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, oftast placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap.

Ska du bygga en ny sjöbod eller bygga om en befintlig behöver du bygglov. Byggnadens användning ska tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar.

För att fukt i fiskeredskapen ska kunna torka ut har sjöboden av tradition utförts med ”luftig” golv-, vägg- och takkonstruktion. En sjöbod ska därför vara oisolerad. Den får inte innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation kan godtas. Sjöboden ska ha en färgsättning som passar in i den lokala traditionen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.