Kamin, eldstad, skorsten

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal måste du först anmäla det till kommunen. I vissa fall kan det till och med krävas bygglov. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Många vill installera en kamin för trivseleldning. Det finns flera saker att tänka på innan du gör det. Det är viktigt att du installerar braskaminen eller eldstaden på rätt sätt, dels så att inte störande och skadlig rök förorenar luften i omgivningen och dels för din egen skull för att minska risken för en eldstadsrelaterad brand. Av samma skäl är det inte tillåtet att använda kaminen som primär uppvärmningskälla.

Anmälan

När du ska installera, bygga eller ändra eldstäder och rökkanaler behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Lämna in följande vid en anmälan:

 • Blankett för anmälan
 • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden och var rökkanalen går genom bjälklag och yttertak
 • Om en skorsten eller rökkanal ska installeras så ska fasadritningar skickas in där skorstenen är måttsatt och inritad
 • Typgodkännande eller Produktspecifikation av både värmekällan och skorstenen eller rökröret
 • Ett förslag till kontrollplan

Bygglov kan krävas inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerade områden krävs bygglov om du ska placera eller ändra en utanpåliggande skorsten eller rökkanal på fasaden. Lämna in följande vid ansökan om bygglov:

 • Blankett för ansökan av bygglov
 • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
 • Om en skorsten eller rökkanal ska installeras på byggnadens fasad, så ska fasadritningar skickas in där skorstenen är måttsatt och inritad
 • Typgodkännande eller Produktspecifikation av både värmekällan och skorstenen eller rökröret
 • Ett förslag till kontrollplan

Du bör från början tänka på och veta om följande:

 • Skorstenen ska ha tillräcklig höjd. Enligt Boverkets regler bör skorstenen mynna över nock och minst 1,0 meter över taktäckningen, om det inte finns särskilda förhållanden. Om inte, rådgör med sotare.
 • Välj en eldstad som är miljögodkänd.
 • Följ tillverkarens anvisningar vad gäller installation.
 • Ta tidigt kontakta med sotaren för att få hjälp att bedöma förutsättningarna för eldstad på platsen, och om det är något särskilt du bör tänka på.
 • Installationsbesiktning ska göras innan eldstaden tas i bruk.
 • Kopia från sotarens besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med kontrollplanen, då lämnas slutbesked för eldstaden.

För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa. Innan arbetet får påbörjas måste du fått ett startbesked och för att få börja elda måste du fått ett slutbesked. Om du installerar din eldstad utan startbesked eller om du börjar elda i den utan slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Tänk på det här innan du börjar elda

För att få elda måste du ha fått ett slutbesked. För att få ett slutbesked behöver du lämna in den ifyllda kontrollplanen och ett besiktningsprotokoll utan anmärkningar från sotaren.

Besök gärna hemsidan Elda Rätt där du kan hitta all information du behöver om eldstäder och rökkanaler.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.