Kamin, eldstad, skorsten

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till byggnadsnämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat

Anmälan

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.
Anmälan gör du enklast via e-tjänsten Mitt bygge.
Till tjänsten Mitt bygge

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste man också följa myndighetens föreskrifter om eldning. I annat fall kan ett eldningsförbud utfärdas.

Väsentliga ändringar

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.
  • Byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Bygglov kan krävas inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerade områden krävs bygglov om du ska placera eller ändra en utanpåliggande skorsten eller rökkanal på fasaden.

Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler för eldstad

Från och med den 1 juli 2018 gäller ändrade regler vid installation av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Syftet är att minska utsläppen. Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar, utan medför i första hand en hårdare prövning om man vill återanvända en äldre eldstad i en ny eller annan byggnad.

  • Följande handlingar krävs vid anmälan eller ansökan om bygglov:
  • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Om en skorsten eller rökkanal ska installeras på byggnadens fasad, så ska fasadritningar skickas in där skorstenen är måttsatt och inritad.
  • Typgodkännande eller Produktspecifikation av både värmekällan och skorstenen eller rökröret.
  • Ett förslag till kontrollplan.

Tänk på det här innan du börjar elda

För att få elda måste du ha fått ett slutbesked. För att få ett slutbesked behöver du lämna in den ifyllda kontrollplanen och ett besiktningsprotokoll utan anmärkningar från sotaren.
Besök gärna hemsidan Elda Rätt där du kan hitta all information du behöver om eldstäder och rökkanaler.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.