Kamin, eldstad, skorsten

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till byggnadsnämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal menas:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.
  • Byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Byggnadsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker. För att den egna eldningen inte ska bli en olägenhet för omgivningen, måste du också följa myndighetens föreskrifter om eldning. I annat fall kan ett eldningsförbud utfärdas.

Inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan det istället krävas bygglov. Det gäller om du ska placera eller ändra en utanpåliggande skorsten eller rökkanal.

Vilka handlingar krävs?

Efter installationen ska godkänt besiktningsprotokoll från sotare lämnas in för ett slutbesked. Först efter att du fått ett slutbesked får du börja elda. Handlingar som krävs för byggärende.

Mer information om eldstäder och rökkanaler finns i Naturvårdsverkets broschyr Elda Rätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.