Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Byggnader med kulturhistoriskt värde och bevarandevärda kulturmiljöer beskrivs framförallt i kommunens Kulturmiljöprogram.

Syftet med ett kulturmiljöprogram är att fungera som kunskaps- och inspirationskälla för fastighetsägare och alla andra intresserade. Det ska vara vägledande vid renovering, om- och tillbyggnader. Programmet ska även användas som beslutsunderlag i bygglovsärenden och i kommunens detalj- och översiktsplanering.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet består av flera delar. De olika delarna avhandlar Höörs tätort, Norra Rörum och Tjörnarp och beskriver både enskilda byggnader och sammanhållna bebyggelsemiljöer. Kulturmiljöprogrammet är framtaget under åren 2010-2012 och antaget år 2013.

Kulturhistorisk utredning för Västra stationsområdet, Bygglandområdet

I samband med att kommunen köpte markområdet väster om Höörs järnvägsstation genomfördes en kulturhistorisk utredning. Den avhandlar framförallt två äldre byggnader, kvarnen och silon, som fanns på tomten vid köpet. Utredningen tecknar också en intressant bakgrund och redogör för stationssamhällets framväxt.

Bevaringsplanen från 1985

Bevaringsplanen är en föregångare till Kulturmiljöprogrammet. Planen antogs aldrig utan finns bara som förslag, men den är en värdefull dokumentation av byggnader och miljöer i Höör som det såg ut då programmet togs fram år 1985.

Kulturmiljöinventering 1998

Kulturmiljövården i översiktsplaneringen är en översiktlig inventering av värdefulla miljöer i Höörs kommun. Inventeringen genomfördes 1998 som underlag för den revidering av översiktsplanen som då var aktuell.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.