Mur, staket och plank

Fristående murar upp till 0,7 meter, stödmurar upp till 0,5 meter och staket upp till 1,1 meter behöver inte bygglov. Höjden räknas från den lägsta marknivån. De får inte innebära olägenhet eller fara för andra.

Fristående murar är bygglovbefriade upp till 70 centimeter över befintlig lägsta markhöjd. Stödmurar där marken på ena sidan höjs till överkant mur tillåts upp till 50 centimeter över befintlig lägsta markhöjd utan bygglov eller anmälan.

Staket där genomsiktligheten är 50 procent eller mer kräver varken bygglov eller anmälan. Plank och staket över 1,1 meter och tätare än 50 procent kräver bygglov. Normalt tillåts inte plank och murar över 1,8 meter.

Om muren eller planket är tänkt att placeras på fastighetsgräns eller närmare den än 4,5 meter ska berörd granne godkänna åtgärden. Om grannen inte medger blir åtgärden ett bygglovsärende. Med granne menas fastighetsägaren, det kan även vara kommunen eller vägföreningen.

Spaljé och pergola utan tak är gallerkonstruktioner avsedda för stöd åt trädgårdsväxter, de ses som trädgårdsarrangemang och är inte bygglovspliktiga. Häckar och vegetation prövas inte i bygglov.

Oavsett vad du bygger får sikten för trafiken aldrig skymmas utan sikttriangeln ska hållas fri.

Skyddad uteplats

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15 kvadratmeter.

Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.