Mur, staket och plank

Murar och stödmurar upp till 0,7 meter samt staket och plank upp till 1,1 meter är bygglovsbefriade. Dessa ska uppföras på ett sådant sätt att de inte innebär olägenhet eller fara för andra. Höjden räknas från den lägsta marknivån.

  • Stängsel, plank och staket upp till 1,1 meter är inte bygglovspliktiga
  • Häckar och vegetation prövas inte i bygglov
  • Grindar får uppföras utan bygglov

Bygglov krävs däremot för stängsel, plank och staket som är över 1,1 meter. Normalt tillåts inte plank och murar över 1,8 meter.

Spaljé och pergola är en gallerkonstruktion avsett för stöd för trädgårdsväxter, dessa ses som ett trädgårdsarrangemang och är inte bygglovspliktiga.

Om muren eller planket är tänkt att placeras på fastighetsgräns eller närmare denna än 4,5 meter ska berörd granne godkänna åtgärden. Om grannen inte medgiver blir åtgärden ett bygglovsärende.

För en- eller tvåbostadshus som ligger på fastigheten får man dessutom utan bygglov uppföra:

  • mur eller plank vid uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, och som inte överstiger 1,8 meter i höjd inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Observera att om grannarna inte medger en placering närmare tomtgräns krävs bygglov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.