Garage, carport, förråd

En carport, ett garage eller ett förråd är en komplementbyggnad, en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad och som inte sitter ihop med den. Komplementbyggnader kräver bygglov men klassas din planerade byggnad som friggebod eller attefallshus gäller andra regler.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.

Carport till garage

Att bygga om en carport till garage kräver bygglov. Vad som framför allt ska beaktas i samband med en sådan ombyggnation är brandkrav samt avstånd till angränsande fastighet. Framför garageportarna måste du se till att det finns en uppställningsyta för bil på minst sex meter till din fastighetsgräns.

Din bygglovsansökan

Utöver bygglovsblanketten behöver du skicka in följande handlingar i två kopior till miljö- och byggnadsmyndigheten:

  • blankett för ansökan, anmälan vid byggnation
  • ritningar med situationsplan, fasader, planritning, sektion och eventuellt detaljlösningar
  • blankett med projektredovisning ska bifogas vid större om – och tillbyggnationer
  • förslag på kontrollplan

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov, till exempel brandskydd. Information om det hittar du på Boverkets hemsida. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger inom planlagt område krävs det oftast bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Kontakta kommunen vid minsta lilla osäkerhet så din byggnation inte blir ett svartbygge.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.