Detaljplan för gång- och cykelväg, Hörbyvägens östra del

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om planuppdrag för upprättande av detaljplan för gång- och cykelväg utmed Hörbyvägens östra del mellan Ängsgatan och Sövrödsvägen.

Detaljplanens syfte

Syftet är att pröva möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg längs Hörbyvägens östra del mellan Ängsgatan och Sövrödsvägen. Sträckan som planarbetet berör är drygt 900 meter. Cykelvägens dragning har gjorts med största möjliga hänsyn till befintliga natur och miljövärden som finns utmed sträckan.

Förslaget på anläggandet av en ny gång- och cykelväg återfinns i Höörs cykelplan från 2013. Höörs kommun har i sin investeringsbudget avsatt pengar för anläggande av gång- och cykelväg utmed Hörbyvägens östra del. Detaljplaneprocessen behöver av den anledningen påbörjas och klargöra vilka ingrepp som en gång- och cykelväg utmed vägsträckan innebär.

Granskning

Efter granskningstiden har kommunen informerats om att ett träd fällts i den östra delen av planområdet. Därmed är en justering av GC-vägens sträckning aktuell eftersom kommunen eftersträvar att minimera markanspråket från privata fastighetsägare. Detaljplanen är därför ute på en ny granskning under perioden 16 april – 6 maj 2024. Synpunkter på handlingen ska ha inkommit senast den 6 maj. Planförslaget finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan 28. Efter granskningen ska inkomna synpunkter sammanställas i ett granskningsutlåtande som kommer vara ett underlag till politikerna inför antagandet.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet läggs inte ut på hemsidan på grund av GDPR.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.