Detaljplan för Vårsol 1

Planområdet är beläget cirka 1,5-2 kilometer från Höörs centrum och avgränsas i norr av Stenskogsvägen med gång- och cykelväg och vägdike, i öster av Kvarnstensvägen och i söder av fastigheten Vårsol 6 som är bebyggd med radhus, samt i väster av villafastigheter.

Detaljplanen innebär att det finns möjlighet att bygga maximalt 12 ägarlägenheter eller annan typ av gruppbebyggelse i 1-2 våningar. Del av fastigheten kvarstår som natur med skog intill korsningen. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanen 2018 och det finns inga konflikter med länsstyrelsens granskningsutlåtande på ÖP:n.

Bostäder planeras inom fastigheten Vårsol 1. Närmast korsningen Stenskogsvägen - Kvarnstensvägen sparas skogen.
Bostäder planeras inom fastigheten Vårsol 1. Närmast korsningen Stenskogsvägen – Kvarnstensvägen sparas skogen.

Syftet med detaljplanen

Planens syfte, PBL 4 kap. 32 och 33 §, är att pröva möjligheten att avsätta cirka 3820 m² som kvartersmark, B, för bostäder, som ägarlägenheter i 1 till 2 plan. Det får byggas max 12 bostadsenheter inom kvartersmarken och det ska utöver huvudbyggnad/huvudbyggnader finnas 1,5 p-plats per bostadsenhet inklusive besöksparkering, förråd, miljöhus och ev. garage/carportar. Det ska också finnas tillfartsväg med vändmöjlighet. Tillfart sker från Kvarnstensvägen via vägservitut på fastigheten Vårsol 6 söder om planområdet. Inom den östra delen av planområdet, närmast Kvarnstensvägen, avsätts cirka 630 m² som natur, med avsikt att bevara befintlig skog vilken blir sammanhängande med kommunens befintliga parkmark intill korsningen Kvarnstensvägen – Stenskogsvägen där dagvattenfördröjning planeras ske. Det avsätts också gatuområde 1m brett i öster för att det ska rymmas gångbana.

Tillfart till de nya bostäderna kommer ske från Kvarnstensvägen via befintligt vägservitut på fastigheten Vårsol 6 söder om planområdet. De boende inom radhusen på Vårsol 6 blir därför berörda av tillfartstrafiken. För att begränsa ljussken mot befintligt radhus inom Vårsol 6 så har planbestämmelsen n1 lagts in som begränsar var väg inom planområdet kan anläggas. Kostnadsfördelning för skötsel och underhåll av vägen regleras inte i detaljplan utan det görs i lantmäteriförrättning.

Antagande och laga kraft

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen den 15 augusti 2023. Detaljplanen för Vårsol 1 fick laga kraft 9 september 2023.

Vad händer nu?

Marken kommer nu regleras i lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggning kan bildas för del av tillfartsväg, bygglov kan sökas och därefter kan byggnationen starta. Byggnationen ska följa detaljplanen som är juridiskt bindande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.