Detaljplan för Vårsol 1

Planområdet är beläget cirka 1,5-2 kilometer från Höörs centrum och avgränsas i norr av Stenskogsvägen med gång- och cykelväg och vägdike, i öster av Kvarnstensvägen och i söder av fastigheten Vårsol 6 som är bebyggd med radhus, samt i väster av villafastigheter.

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga maximalt 12 radhus eller annan typ av gruppbebyggelse i 1-2 våningar. Del av fastigheten kvarstår som natur och skog intill korsningen. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanen 2018 och det finns inga konflikter med länsstyrelsens granskningsutlåtande på ÖP:n.

Bostäder planeras inom fastigheten Vårsol 1. Närmast korsningen Stenskogsvägen - Kvarnstensvägen sparas skogen.

Bostäder planeras inom fastigheten Vårsol 1. Närmast korsningen Stenskogsvägen – Kvarnstensvägen sparas skogen.

Syftet med detaljplanen

Planens syfte, PBL 4 kap. 30 och 32 §, är att pröva möjligheten att avsätta cirka 3910 kvadratmeter som kvartersmark, B, för bostäder, radhus eller annan typ av gruppbebyggelse. Det får byggas maximalt 12 bostadsenheter i 1-2 våningar och inom kvartersmarken ska det utöver huvudbyggnad eller huvudbyggnader finnas 1,5 parkeringsplats per bostadsenhet inklusive besöksparkering, eventuellt garage eller carportar förråd, miljöhus och det ska finnas tillfartsväg med vändmöjlighet. Tillfart sker från Kvarnstensvägen via vägservitut på fastigheten Vårsol 6 söder om planområdet. Inom den östra delen av planområdet, närmast Kvarnstensvägen, avsätts cirka 550 kvadratmeter som natur, med avsikt att bevara befintlig skog vilken blir sammanhängande med kommunens befintliga parkmark intill korsningen Kvarnstensvägen – Stenskogsvägen och norr om där kvartersmarkens dagvattenfördröjning planeras ske i befintligt dike. Det avsätts också gatuområde 1 meter brett i öster för att det ska rymmas gångbana.

Tillfart till de nya bostäderna kommer ske från Kvarnstensvägen via befintligt vägservitut på fastigheten Vårsol 6 söder om planområdet. De boende inom radhusen på Vårsol 6 blir därför berörda av tillfartstrafiken. För att begränsa ljussken mot befintligt radhus inom Vårsol 6 så har planbestämmelsen n1 lagts in som begränsar var väg inom planområdet kan anläggas. Kostnadsfördelning för skötsel och underhåll av vägen regleras inte i detaljplan utan det görs i lantmäteriförrättning efter det att detaljplanen fått laga kraft.

Vad har hänt sedan samrådet?

Efter samrådet har de synpunkter som skickats in sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse. Detaljplanen kan komma att revideras något beroende på synpunkterna och av andra aspekter. Samrådsredogörelsen och plankartan med planbestämmelser och planbeskrivning samt bilagor som utredningar är underlag för beslut att ställa ut detaljplanen för granskning. Granskningen är det andra och sista tillfället att skicka in skriftliga synpunkter på detaljplanen innan den kan antas av kommunstyrelsen. De som inte skickat in synpunkter senast under granskningen kan mista möjlighet att överklaga kommunstyrelsens antagandebeslut.

När detaljplanen antagits av kommunstyrelsen och antagandebeslutet fått laga kraft så kan marken regleras i lantmäteriförrättning och gemensamhetsanläggning kan bildas för del av tillfartsväg, bygglov kan sökas och därefter kan byggnationen starta. Byggnationen ska följa detaljplanen som är juridiskt bindande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.